Informacja prawna

Zgodnie z treścią hiszpańskiej ustawy nr 34 w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego z dnia 11 lipca 2002 roku, informujemy, że domena internetowa www.panelfisa.com stanowi własność firmy Panelfisa (F20206116), z siedzibą pod adresem Ctra. Nacional 1, km 429 - Pol. Ind. Aldaba-Berazubi S/N, 20400 Tolosa (Gipuzkoa), telefon 943 65 53 53, adres poczty elektronicznej info@panelfisa.com, wpisanej do Rejestru Spółdzielni Kraju Basków, w arkuszu GUI-395, wpis numer 395, w księdze wpisów spółdzielni, pod numerem 48/93.

1. Warunki ogólne

www.panelfisa.com jest witryną internetową stanowiącą własność firmy Panel Fijaciones, S. Coop. (zwanej dalej jako “Panelfisa”). Użytkownik odwiedza ww. witrynę internetową na własne życzenie. Dostęp do witryny internetowej jest bezpłatny. Przeglądanie tej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z treścią informacji prawnych, warunków i zasad użytkowania i polityki prywatności opublikowanych na tej witrynie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z warunkami użytkowania, nie powinien korzystać z tej witryny internetowej.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odwiedzanie niniejszej witryny internetowej oraz za sposób wykorzystania informacji w niej zawartej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z witryny internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Użytkownik nie może wykorzystywać informacji zawartych w tej witrynie w sposób niezgodny z prawem, ani podejmować działań, które mogłyby uszkodzić lub wpłynąć na systemy informatyczne tej witryny internetowej.

Użytkownika obowiązuje zakaz publikowania i rozpowszechniania treści fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd firmę Panelfisa, innych użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone z tytułu udostępniania tych danych.

Użytkownika obowiązuje zakaz używania danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, jak również używania danych imiennych osób trzecich w celu podszywania się pod nie lub pod wszelkie inne osoby lub podmioty.

Panelfisa dokłada wszelkich starań w celu publikowania na swojej witrynie internetowej treści wolnych od błędów, zastrzegając sobie jednakże prawo do wprowadzania do nich zmian w każdej chwili. Panelfisa zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w treściach zawartych w niniejszej witrynie internetowej oraz za szkody i straty, które mogą wynikać z mało wiarygodnych, niedokładnych i nieaktualnych danych.

www.panelfisa.com może zawierać łącza lub umożliwiać dostęp do innych stron internetowych za pomocą wyszukiwarki zamieszczonej w tej witrynie internetowej. Panelfisa nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z ww. powiązanymi stronami internetowymi i/lub wynikami wyszukiwania, ponieważ nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami, zamieszczonymi na nich treściami i/lub produktami i usługami przez nie oferowanymi itp. Celem tej usługi jest udostępnienie użytkownikowi innych źródeł informacji, w związku z czym użytkownik odwiedza ww. strony na własną odpowiedzialność, przestrzegając obowiązujących na nich warunków użytkowania.

Panelfisa w żadnym wypadku nie będzie ponosiła odpowiedzialności za wszelkie skutki, szkody lub straty, jakie mogą powstać na skutek korzystania z tej witryny internetowej lub z jej treści, włącznie z uszkodzeniem systemów komputerowych i zarażeniem wirusem lub złośliwym oprogramowaniem. Panelfisa nie może zagwarantować całkowitego braku wirusów lub innych elementów na witrynie internetowej, wprowadzonych przez osoby trzecie, które to elementy mogą spowodować zmiany w systemach fizycznych i logicznych użytkowników, jednakże stosuje wszelkie dostępne środki bezpieczeństwa, by temu zapobiec.

Panelfisa zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia w każdej chwili projektu, konfiguracji i informacji zawartych w tej witrynie internetowej bez powiadomienia, jeżeli uzna to za konieczne. Panelfisa nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać w wyniku takich modyfikacji, jednakże użyje wszelkich dostępnych środków, by powiadomić użytkowników na temat ww. modyfikacji.

2. Rejestracja

Fakt odwiedzenia niniejszej witryny internetowej nie jest równoznaczny z obowiązkiem podania danych osobowych. Jednakże niektóre z usług oferowanych na witrynie, na przykład dostęp do obszaru prywatnego, wiążą się z koniecznością wcześniejszej rejestracji. Aby rejestracja była bezpieczna, a oferowana usługa odpowiednia, konieczne jest, by użytkownik podał nam pewne dane osobowe.

Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych i kompletnych danych, zarówno podczas rejestracji jak i w czasie późniejszego łączenia się z witryną oraz odpowiada za powiadomienie o wszelkich zmianach dotyczących tych danych.

Niewypełnienie pól zaznaczonych jako obowiązkowe, znajdujących się w formularzu kontaktowym, może stać się przyczyną, dla której Panelfisa nie będzie mogła odpowiedzieć na zapytanie użytkownika.

Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację ogólnych warunków i polityki prywatności firmy Panelfisa. Oznacza także, że użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Panelfisa do wysyłania pocztą zwykłą i/lub za pośrednictwem środków elektronicznych komunikatów handlowych na temat produktów i usług firmy Panelfisa lub innych przedsiębiorstw, z którymi Panelfisa ma podpisaną umowę handlową. Adresat tych komunikatów ma prawo do cofnięcia ww. zgody w każdej chwili, wysyłając w tej sprawie pisemne powiadomienie firmie.

3. Używanie danych dostępowych

Dane dostępowe do obszaru prywatnego mają charakter osobisty, poufny i są nieprzekazywalne. Zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się do używania ich w odpowiedzialny sposób i do nie przekazywania ich żadnej innej osobie. Zarejestrowany użytkownik nie może przekazywać swoich danych dostępowych żadnym osobom, które go o nie poproszą telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pomocą niniejszej witryny internetowej, lub wszelkich innych środków.

Użytkownik powinien powiadomić natychmiast firmę Panelfisa o wszelkim nieupoważnionym lub niepowołanym dostępie z wykorzystaniem danych dostępowych użytkownika.

4. Własność intelektualna i przemysłowa

Prawa własności niniejszej witryny internetowej, zawartych w niej stron, ekranów, informacji, jej wygląd i projekt, zdjęcia, pliki graficzne, obrazy, ikony, produkty, usługi, znaki towarowe, logotypy, dewizy itp., stanowią własność firmy Panelfisa, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

W żadnym wypadku fakt odwiedzania lub przeglądania witryny www.panelfisa.com nie będzie równoznaczny ze zrzeczeniem się, przeniesieniem lub udzieleniem pełnej lub ograniczonej licencji użytkownikowi przez firmę Panelfisa do korzystania z praw własności intelektualnej i przemysłowej przysługujących ww. firmie.

Nieupoważnione powielanie, rozpowszechnianie, sprzedaż lub przetwarzanie niniejszych treści stanowi naruszenie praw własności intelektualnej firmy Panelfisa.

Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby stanowić naruszenie praw własności tej witryny. Nieupoważnione wykorzystanie informacji zawartych w tej witrynie internetowej oraz szkody spowodowane naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej właściciela witryny mogą stanowić podstawę do podjęcia stosownych kroków prawnych oraz do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności za powstałe szkody.

5. Zmiany

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie, o ile Panelfisa uzna to za zasadne w celu dostosowania ich do zmian w prawie lub wprowadzenia udoskonaleń innego rodzaju. Niniejsze zmiany wejdą w życie w momencie ich opublikowania na tej witrynie internetowej. Panelfisa użyje wszelkich dostępnych środków, by powiadomić użytkowników witryny o dokonanych zmianach.

6. Polityka prywatności - Ochrona danych osobowych (RODO)

6.1. Wprowadzenie

Zgodnie z treścią hiszpańskiej ustawy organicznej nr 15 o ochronie danych osobowych z dnia 13 grudnia 1999 roku i jej przepisami wykonawczymi informujemy użytkowników, że ich dane osobowe przekazane pocztą elektroniczną, nadesłane w formularzu kontaktowym, podane w obszarze prywatnym lub udostępnione za pomocą wszelkich innych środków istniejących w tej witrynie internetowej zostaną włączone do bazy danych stanowiącej własność firmy Panelfisa (administrator bazy danych) w celu odpowiadania na otrzymane zapytania i zgłoszenia, kontaktowania się z użytkownikiem, zarządzania zamawianymi usługami, nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych oraz do realizacji zgodnych z prawem zadań związanych z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane poufnie. Panelfisa w żadnym wypadku nie będzie udostępniała danych osobowych użytkownika innym firmom lub osobom trzecim. Witryna internetowa firmy Panelfisa używa plików cookie. Panelfisa zobowiązuje się do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników i wykorzystuje wszelkie dostępne środki dla zagwarantowania bezpieczeństwa i prywatności zainteresowanych.

Panelfisa przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, została wpisana do hiszpańskiego głównego rejestru agencji ochrony danych osobowych i prowadzi swoją działalność zgodnie z zaleceniami, sprawozdaniami, modyfikacjami i wytycznymi różnych regionalnych, państwowych i unijnych organizacji ds. ochrony danych oraz innych organów nadzorczych.

6.2. Gromadzenie danych osobowych

Panelfisa nie wymaga od użytkownika podawania danych osobowych w celu odwiedzenia witryny. Jednakże w witrynie istnieje obszar prywatny, do którego dostęp mają tylko uprzednio zarejestrowani użytkownicy.

Rejestracja w obszarze prywatnym witryny internetowej jest całkowicie dobrowolna. Panelfisa wymaga od użytkownika wyłącznie danych osobowych niezbędnych do otrzymania zamówionej usługi. Przesyłanie informacji za pośrednictwem tej witryny jest równoznaczne z upoważnieniem właściciela witryny do przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej polityce prywatności i w ogólnych warunkach korzystania z witryny internetowej.

6.3. Prawa osób zainteresowanych

Użytkownik może skorzystać z prawa do wglądu, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia lub sprostowania danych osobowych, zwracając się w tej sprawie na piśmie do administratora bazy danych na adres: Panelfisa, Ctra. Nacional 1, km 429 - Pol. Ind. Aldaba-Berazubi S/N, 20400 Tolosa (Gipuzkoa), tel. 943 65 53 53, lub na adres poczty elektronicznej info@panelfisa.com. Do ww. pisma należy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczającego tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty).

W razie, gdyby pismo zostało nadesłane przez prawnego przedstawiciela zainteresowanego, oprócz kserokopii dokumentu tożsamości należy również załączyć dokument poświadczający pełnomocnictwo do reprezentowania zainteresowanego.

6.4. Środki bezpieczeństwa

Panelfisa będzie przetwarzała dane osobowe zawarte w bazie danych z zachowaniem wszelkich koniecznych z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia środków bezpieczeństwa niezbędnych do zagwarantowania bezpiecznego przetwarzania danych i zapobiegania ich zmianie, utracie, nieupoważnionemu wglądowi lub przetwarzaniu, przy uwzględnieniu obecnego stanu rozwoju technologii, charakteru zgromadzonych danych oraz zagrożeń, na jakie są narażone, związanych z działalnością człowieka i/lub występujących w środowisku fizycznym lub naturalnym, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami obowiązującymi w zakresie środków bezpieczeństwa baz danych zawierających dane osobowe, a w szczególności zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej ustawy organicznej o ochronie danych osobowych i jej przepisami wykonawczymi. Jednakże niniejszym informujemy użytkowników, że środki bezpieczeństwa informatycznego mogą w niektórych przypadkach nie zapewniać wystarczającej ochrony, a w związku z powyższym nie ma możliwości całkowitego zabezpieczenia się przed ewentualnym bezprawnym i nieupoważnionym dostępem do tych danych, za który Panelfisa nie będzie ponosiła odpowiedzialności.

6.5. Ważność

Panelfisa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności według własnego uznania w celu dostosowania jej treści do zmian w ustawodawstwie lub sądownictwie. Jeżeli Panelfisa wprowadzi jakiekolwiek zmiany, nowy tekst zostanie opublikowany na witrynie internetowej, na której użytkownik będzie mógł zapoznać się ze zmienioną treścią. W każdym przypadku relacje z użytkownikami podlegać będą zasadom obowiązującym od momentu każdorazowego połączenia się z witryną internetową. Z tego też względu Panelfisa zaleca użytkownikom zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności w czasie każdych odwiedzin tej witryny internetowej.

6.6. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest PANELFISA POLSKA SP. Z O. O.z siedzibą przy ul. Japońska 3, Łęg 55-220 Jelcz – Laskowice, Polska , TELEFON: +48 71 3811266, EMAIL: biuro@panelfisa.com , KRS: 0000300118, NIP:  9121828814, REGON:  020673516. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy

7. Prawo własności i kompetentny sąd

Relacje nawiązane między firmą Panelfisa a użytkownikiem podlegać będą obowiązującym przepisom mającego zastosowanie ustawodawstwa i właściwej jurysdykcji. Jednakże w kwestiach, w których przepisy przewidują możliwość poddania się stron pod jurysdykcję sądu, Panelfisa i użytkownik, zrzekając się wszelkich innych jurysdykcji, które mogłyby im przysługiwać, wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów w Tolosie.